Saturday, April 11, 2015

НЕТ путинским "Ночным волкам" - NIE dla putinowskich "Nocnych Wilków"


11.04.2015 16:21

П Е Т И Ц И Я

Министру иностранных дел Республики Польша

Г-ну Гжэгожу Схетыне

Minister Spraw Zagranicznych RP
Pan Grzegorz Schetyna         
00 – 580 Warszawa                
Al. J. Ch. Szucha 23               

Уважаемый господин министр,

Два дня назад появилась информация о том, что группа мотоциклистов из Крыма (под названием «Ночные волки») намеревается в конце апреля проехать по территории Польши в Чехию и далее в Германию. Как Вам, несомненно, известно, руководителю группы, некоему Александру Залдостанову,  запрещён въезд в США. Это связано с санкциями в отношении России за аннексию Крыма и военные действия в Восточной Украине. Залдостанов и его группа подозреваются в том, что принимали активное участие в агрессии Российской армии в Крыму и в разжигании войны в Украине. Информация о планах группы «Ночные волки» проехать через всю территорию Польши уже вызвала эмоциональную реакцию граждан Польши. Если пограничная охрана Республики Польша впустит в Польшу пару сотен агрессивных российских шовинистов, то станут возможными потенциальные провокации с их стороны, что Москва использует потом против Республики Польша.

Потому мы категорически требуем запретить выдачу польских виз и въезд на территорию Республики Польша гражданину РФ Александру Залдостанову и его подчинённым. Если визы уже были выданы, мы требуем аннулировать их, а также публично сообщить о том, какое консульство Польши их выдало и на каком основании.
 
Рассчитываем на решительные действия в этом вопросе.

Польша, 10 апреля 2015 г.

Пётр Хлебович, Автономный Восточный Отдел «Борющейся Солидарности»
Янина Ядвига Хмеловска, независимый публицист,
Автономный Восточный Отдел «Борющейся Солидарности»

Юзеф Сьренёвски.


P E T Y C J A

Minister Spraw Zagranicznych RP
Pan Grzegorz Schetyna         
00 - 580 Warszawa                  
Al. J.Ch. Szucha 23                

Szanowny Panie,

parę dni temu pojawiła się informacja, iż gang motocyklowy z Krymu (pod nazwą „Nocne Wilki”) zamierza pod koniec kwietnia przejechać przez Polskę do Czech, a potem do Niemiec. Jak Panu zapewne wiadomo, szef gangu, niejaki Aleksander Załdostanow – ma zakaz wjazdu do USA. Związane jest to z sankcjami przeciwko Rosji za aneksję Krymu i działania wojenne na Wschodniej Ukrainie. Załdostanow i jego gang podejrzewany jest o czynny udział w agresji armii rosyjskiej na Krym oraz podżeganie do wojny na Ukrainie. Informacja o planach gangu Nocne Wilki przejazdu przez całe terytorium Polski już rozbudziła gorące emocje wśród polskich obywateli. Jeśli straż graniczna RP wpuści do Polski paręset agresywnych rosyjskich szowinistów, należy liczyć się z możliwością potencjalnych prowokacji, które Moskwa wykorzysta później przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Dlatego też żądamy kategorycznego zakazu wydania polskich wiz oraz wjazdu na terytorium RP obywatela RF Aleksandra Załdostanowa i jego podkomendnych. Jeśli zaś takie wizy zostały już wydane, domagamy się ich unieważnienia oraz ujawnienia, który z polskich konsulatów je wydał i na jakiej podstawie.

Liczymy na zdecydowane kroki w tej sprawie.

Polska, 10 kwietnia 2015 r.

Piotr Hlebowicz, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”
Janina Jadwiga Chmielowska, publicysta niezależny, Autonomiczny Wydział Wschodni „Solidarności Walczącej”

Józef Śreniowski

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.